Jakie korzyści wynikają z ich stosowania?
Poniedziałek, 22.12.2014. Tadeusz Joniewicz
Jakie korzyści wynikają z ich stosowania?
Źródło: www.sustainable-procurement.org
Wśród pozytywnych efektów uwzględniania aspektów środowiskowych i społecznych w zamówieniach publicznych wymienić należy:
 
Poprawę jakości środowiska

Stosowanie zielonych zamówień publicznych prowadzi do zmniejszenia emisji CO2 i w ten sposób osłabia efekt cieplarniany (np. kupowanie energooszczędnych komputerów czy samochodów), zmniejsza ilość produkowanych odpadów (np. zamawianie opakowań podlegających recyklingowi albo rozkładających się w sposób naturalny). Dbałość o środowisko w oczywisty sposób przekłada się na jakość życia mieszkańców, ich zdrowie i zadowolenie.
 
Redukcję kosztów

Wprowadzanie energooszczędnych rozwiązań (np. w zakresie oświetlenia, termoizolacji budynków, oszczędzania wody) czy kupowanie produktów wyższej jakości - o dłuższej gwarancji (np. komputerów) prowadzi do oszczędności, które w większej skali mogą mieć realny wpływ na budżet zamawiającego. Przyjazny środowisku produkt, nawet droższy przy zakupie, w dłuższej perspektywie może okazać się tańszy lub równie tani jak produkt dotychczas stosowany.
 
Promowanie innowacyjnych rozwiązań

Wymagając od oferentów stosowania technologii chroniących środowisko lub zmniejszających szkodliwy wpływ na środowisko, zamawiający mobilizuje prywatne firmy do innowacyjnych działań w tym zakresie. Dotyczy to przede wszystkim dziedzin, w których zamówienia publiczne stanowią dużą część rynku, takich jak transport publiczny, segregacja odpadów, zdrowie czy edukacja.
 
Rozwiązywanie problemów społecznych

Poprzez stosowanie społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych zamawiający mogą wpływać na politykę zatrudnienia w regionie. Mogą promować zatrudnianie osób niepełnosprawnych, młodocianych, które będą uczyć się zawodu, osób długotrwale bezrobotnych, ale również wszelkich innych grup, które na danym terenie potrzebują wsparcia (jak np. osoby wychodzące z alkoholizmu, byli więźniowie, uchodźcy). W ten sposób środki przeznaczone na realizację bieżących potrzeb instytucji służą jednocześnie likwidacji problemów społecznych istniejących na danym terenie.
 
Kontrolę nad przestrzeganiem prawa przez wykonawcę

Stosując społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne można uniknąć nieuczciwych praktyk stosowanych wobec pracowników realizujących zamówienia publiczne. Dotyczy to w szczególności takich dziedzin jak sprzątanie, catering czy usługi ochroniarskie. Wykonawcy zdobywający zamówienia dzięki bardzo niskim cenom często zatrudniają pracowników na umowach cywilno-prawnych oferując stawki godzinowe poniżej pensji minimalnej. Wymagając od wykonawcy zatrudniania pracowników na umowy o pracę można unikać tego rodzaju sytuacji.
 
Poprawę warunków pracy na całym świecie

Wiele produktów kupowanych przez polskie instytucje publiczne powstaje w krajach, w których naruszane są nawet najbardziej podstawowe prawa człowieka i prawa pracownicze. Społecznie odpowiedzialne zamówienia pozwalają na ograniczenie tego zjawiska poprzez nałożenie na wykonawcę obowiązku informowania o swoich poddostawcach i kontrolę przestrzegania przez nich konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy.
 
Korzyści wizerunkowe i demonstrowanie wrażliwości społecznej

Stosowanie zrównoważonych zamówień publicznych w połączeniu z odpowiednią polityką informacyjną pozwala na przedstawienie instytucji jako nowoczesnej i dbającej o pracowników oraz zaangażowanej w rozwiązywanie problemów społecznych i środowiskowych. Pozwala również na unikanie sytuacji, gdy wykonawcy w nieuczciwy sposób wykorzystują swoich pracowników, oferują produkty zagrażające środowisku naturalnemu lub produkty niskiej jakości, wymagające szybkiej wymiany czy naprawy.
 
Realizację polityk zamawiającego

Zrównoważone zamówienia publiczne mogą być doskonałym narzędziem realizacji polityki instytucji zamawiającej dotyczącej kwestii środowiskowych lub społecznych. Uczelnie wyższe mogą promować w ten sposób innowacje, szkoły uwrażliwiać uczniów na problemy społeczne w krajach rozwijających się, urzędy miast odpowiadać na społeczne potrzeby mieszkańców. Tworząc strategie rozwoju i działania na kolejne lata instytucje powinny uwzględniać możliwość wykorzystywania zrównoważonych zamówień publicznych do własnych celów.
 
Tekst pochodzi z publikacji „Zrównoważone zamówienia publiczne w praktyce. Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe” opracowanej w ramach projektu „Wzmocnienie monitoringu zrównoważonych zamówień publicznych w Polsce” realizowanego przez Fundację Centrum CSR.PL w programie Obywatele dla Demokracji, finansowanym z Funduszy EOG.
Komentarze
Jeżeli nie widzisz tego obrazka kliknij odµwież i spróbuj ponownie