Ecolabel (European Flower)
Ecolabel (w Polsce nazywany także europejskim kwiatkiem, stokrotką bądź margerytką) to certyfikat przyznawany przez Komisję Europejską ponad dwudziestu kategoriom różnych wyrobów, w tym: farbom, nawozom, środkom czystości, papierowi, tekstyliom, komputerom, telewizorom, pokryciom podłogowych i usługom hotelarskim. Ecolabel koncentruje się przede wszystkim na procesie przetwarzania surowców i produkcji końcowego towaru pod kątem minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko.
 
Obecnie ponad tysiąc produktów posiada ten certyfikat.
 
Certyfikat powstał w 1992 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej, która jest jego formalnym właścicielem i nim zarządza. Kryteria techniczne opracowuje i zatwierdza European Union Ecolabelling Board (EUEB), w którego skład wchodzą odpowiednie instytucje z krajów członkowskich. W krajach skandynawskich bardzo popularny jest, oparty na kryteriach Ecolabel, certyfikat Nordic Swan. W Polsce certyfikatem zarządza Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.
 
Kryteria Ecolabel dla produktów pochodzenia leśnego obejmują:
 
 • Meble drewniane – certyfikat przyznawany jest meblom drewnianym (domowym, biurowym) do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, wykonanym co najmniej w 90% (wagowo) z litego drewna lub materiałów drewnopochodnych.
 
Główne kryteria: drewno do produkcji wyrobu nie może pochodzić z obszarów chronionych oraz lasów o dużej wartości przyrodniczej, pochodzenie drewna musi zostać udokumentowane, co najmniej 50/60/70% litego drewna i 20/30/40% materiałów drewnopochodnych (wartość zależna od daty wprowadzenia produktu do obrotu) musi posiadać certyfikat zrównoważonej gospodarka leśnej (FSC, PEFC lub SFI), zakaz stosowania drewna zmodyfikowanego genetycznie, zakaz stosowania substancji szkodliwych dla środowiska, takich jak: chlorowcowane organiczne środki wiążące oraz barwniki i dodatki oparte na ołowiu, kadmie, chromie, rtęci, arsenie, borze, miedzi i organicznych związkach cyny, meble przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń nie mogą być impregnowane, ograniczenie użycia formaldehydu i lotnych związków organicznych.
 
Drewniane pokrycia podłogowe – certyfikat przyznawany jest pokryciom podłogowym z drewna, korka, bambusa oraz pokryciom laminowanym, które zawierają wagowo co najmniej 90% drewna, pyłu drzewnego lub surowca drewnopochodnego lub pochodzenia roślinnego.
 
Główne kryteria: drewno do produkcji wyrobu nie może pochodzić z obszarów chronionych oraz lasów o dużej wartości przyrodniczej, pochodzenie drewna musi zostać udokumentowane, co najmniej 50/60/70% litego drewna i 20/30/40% materiałów drewnopochodnych (wartość zależna od daty wprowadzenia produktu do obrotu) musi posiadać certyfikat zrównoważonej gospodarka leśnej (FSC, PEFC lub SFI), zakaz stosowania drewna zmodyfikowanego genetycznie, zakaz stosowania substancji szkodliwych dla środowiska, takich jak: chlorowcowane organiczne środki wiążące oraz barwniki i dodatki oparte na ołowiu, kadmie, chromie, rtęci, arsenie, borze, miedzi i organicznych związkach cyny, pokrycia podłogowe przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń nie mogą być impregnowane, ograniczenie użycia formaldehydu i lotnych związków organicznych.
 
Papier do kopiowania i papier graficzny – certyfikat przyznawany jest niezadrukowanemu papierowi używanemu do drukowania, kopiowania, pisania lub rysowania (nie dotyczy papieru gazetowego, termoczułego i papieru do kopiowania bez kalki).
 
Główne kryteria: drewno do produkcji papieru nie może pochodzić z obszarów chronionych oraz lasów o dużej wartości przyrodniczej, pochodzenie drewna musi zostać udokumentowane, co najmniej 10% włókna drzewnego w gotowym wyrobie musi posiadać certyfikat zrównoważonej gospodarka leśnej (FSC, PEFC lub SFI), zakaz stosowania chloru gazowego jako czynnika wybielającego (związki chloru są dopuszczone), zakaz stosowania barwników azowych, barwników na bazie ołowiu, miedzi (barwniki na bazie ftalocyjaniny miedzi są dozwolone), chromu, niklu, glinu, ograniczenie zużycia energii oraz emisji CO2 pochodzącego ze źródeł nieodnawialnych.
 
Papier z bibuły – certyfikat przyznawany jest takim produktom, jak: papier toaletowy, papier kuchenny, chusteczki papierowe, papierowe nakrycia stołowe i obrusy.
 
Główne kryteria: drewno do produkcji papieru nie może pochodzić z obszarów chronionych oraz lasów o dużej wartości przyrodniczej, pochodzenie drewna musi zostać udokumentowane, co najmniej 50% włókna drzewnego w gotowym wyrobie musi posiadać certyfikat zrównoważonej gospodarka leśnej (FSC, PEFC lub SFI), zakaz stosowania chloru gazowego jako czynnika wybielającego (związki chloru są dopuszczone), zakaz stosowania barwników azowych, ograniczenie zużycia energii oraz emisji CO2 pochodzącego ze źródeł nieodnawialnych.
 
Proces weryfikacji: certyfikat przyznawany jest na okres ważności kryteriów dla poszczególnych grup produktów, po którym następuje ponowna ocena zgodności ze zaktualizowanymi standardami, weryfikacja spełnienia kryteriów odbywa się na podstawie deklaracji producentów, którzy muszą załączyć do aplikacji odpowiednie wyniki badań i analiz przeprowadzone we własnym laboratorium lub przez uznaną zewnętrzną jednostkę badawczą. Po podpisaniu umowy, właściwy organ może przeprowadzać audyty oceniające proces produkcji.
 
Procedura akredytacji: brak informacji
 
Mocne i słabe strony: w przypadku produktów z drewna stosunkowo silne restrykcje dotyczące użycia substancji chemicznych w gotowym produkcie, ograniczone zużycie energii oraz misji CO2 z paliw kopalnych, wymagany tylko niewielki minimalny procent certyfikowanego drewna (lub włókna drzewnego) w gotowym wyrobie (w przypadku papieru do kopiowania – zaledwie 10%), brak zakazu stosowania wszystkich związków chloru jako wybielaczy w procesie bielenia papieru (niedozwolony jest jedynie chlor w postaci gazowej), procedura weryfikacji bazująca głównie na deklaracjach producentów.
 
Więcej informacji na temat Ecolabel: ec.europa.eu/environment/ecolabelpcbc.gov.pl/ecolabel