Zabawki z recyklingowanych odpadów elektronicznych zawierają toksyczne substancje
Wtorek, 16.05.2017. Katarzyna Salus
Zabawki z recyklingowanych odpadów elektronicznych zawierają toksyczne substancje
Nowa ogólnoświatowa analiza wykazała, że w najlepiej obecnie sprzedających sie zabawkach, używa się tworzyw sztucznych, pochodzących z recyklingu odpadów elektronicznych i skażonych toksycznymi substancjami. Paradoksalnie, zanieczyszczenia te mogą uszkodzić układ nerwowy i zmniejszyć zdolności intelektualne, a znajdują się w kostkach Rubika – zabawce-układance zaprojektowanej do ćwiczeń umysłu.
Analiza została przeprowadzona przez IPEN (Międzynarodową Sieć na rzecz Eliminacji Trwałych Zanieczyszczeń Organicznych) i Arnikę – czeską organizację ekologiczną. Toksyczne substancje chemiczne, takie jak octaBDE, decaBDE i HBCD są dodawane do obudów urządzeń elektronicznych i gdy po zakończeniu ich cyklu życia nie są przetwarzane oddzielnie, mogą znaleźć się w innych produktach wykonanych z recyklingowanych tworzyw sztucznych. Analiza produktów pochodzących z 26 krajów, w tym z Polski, wykazała że 90% z nich zawierało octaBDE lub decaBDE, a 43% także HBCD.
 
Arnika przeprowadziła w Czechach badania laboratoryjne czterech z sześciu zakupionych w Polsce kostek Rubika. W trzech kostkach wykryto podwyższoną zawartość octaBDE i decaBDE. Substancje te są znane jako trwałe, bioakumulujące się w organizmach żywych, powodujące uszkodzenia układu rozrodczego, zakłócające funkcjonowanie układu hormonalnego, wpływające niekorzystnie na inteligencję, pamięć i proces uczenia się.
 
„Substancje toksyczne absolutnie nie powinny znajdować się w zabawkach dla dzieci”, stwierdza Sylwia Sikorska-Ney, działaczka Polskiego Stowarzyszenia Zero Waste. „Ten problem powinien być jak najszybciej rozwiązany globalnie.”
 
Analiza została opublikowana na kilka dni przed Konferencją Stron Konwencji Sztokholmskiej (COP), która zdecyduje czy należy zezwalać na recykling materiałów zawierających octaBDE oraz czy wprowadzić wyjątki dla recyklingu produktów zanieczyszczonych decaBDE. Eksperci Konwencji wypowiedzieli się przeciwko tego typu praktykom.
 
 „Recykling materiałów zawierających toksyczne substancje chemiczne zanieczyszcza nowe produkty, naraża ludzi na dalszą ekspozycję oraz podważa zaufanie do recyklingu”, uważa Joe DiGangi z IPEN. „Rządy powinny wyeliminować tę szkodliwą furtkę.”
 
Kolejną istotną decyzją Konferencji Stron Konwencji będzie ustanowienie limitów zawartości substancji chemicznych dla odpadów. Ich wprowadzenie spowodowałoby, że odpady zawierające ponadnormatywne ilości szkodliwych substancji chemicznych podlegałyby unieszkodliwianiu i nie mogłyby zostać wykorzystane do recyklingu. Należy zaznaczyć, że w niektórych z badanych zabawek stwierdzona zawartość toksycznych związków przekracza proponowany limit dla odpadów niebezpiecznych, w tym także dla tych sprzedawanych w Polsce.
 
„Potrzebujemy przepisów chroniących nas przed odpadami niebezpiecznymi”, postuluje Jitka Strakova z Arniki. „Słabe standardy oznaczają brudny recykling i toksyczne produkty, które trafią do naszych domów i zaszkodzą naszemu zdrowiu.”
 
W wielu krajach globalne ograniczenia wprowadzone przez Konwencję Sztokholmską będą jedynym skutecznym narzędziem ochrony ludzi i środowiska przed bromowanymi substancjami przeciwplanymi obecnymi w odpadach elektronicznych. Ustanowione normy będą zapobiegać importowi zanieczyszczonych produktów i odpadów z krajów o surowszym prawodawstwie do krajów o słabszych regulacjach lub kontroli.

„Wzmocnienie i rozszerzenie rozwiązań prawnych dotyczących ochrony konsumentów przed szkodliwym oddziaływaniem substancji chemicznych jest konieczne także w kontekście przyjmowanej obecnie w Unii Europejskiej gospodarki o obiegu zamkniętym”, dodaje Paweł Głuszyński z PSZW. „Ponowne wykorzystanie i recykling produktów są kluczowymi elementami gospodarki o obiegu zamkniętym i stąd system ten musi być wolny od toksycznych substancji, aby zmaksymalizować jakość odzyskiwanych materiałów oraz zagwarantować ochronę zdrowia ludzi i środowiska.”
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
IPEN jest siecią pozarządowych organizacji pożytku publicznego z ponad 100 krajów, działających w celu ograniczenia i eliminacji szkód wyrządzanych przez substancje toksyczne zdrowiu człowieka i środowisku. www.ipen.org  twitter: @ToxicsFree
 
Arnika jest czeską organizacją pozarządową, która promuje udział społeczeństwa w procesach podejmowania decyzji, zajmuje się ochroną bioróżnorodności oraz działa na rzecz redukcji substancji toksycznych i odpadów. www.arnika.orgwww.english.arnika.org
 
Polskie Stowarzyszenie Zero Waste jest organizacją pozarządową działającą na rzecz bezodpadowego społeczeństwa i zdrowego środowiska, poprzez wspieranie partnerstwa lokalnych liderów, władz i przedsiębiorców.
 
Pełny raport z przeprowadzonych badań (w j. angielskim): http://english.arnika.org/e-shop/publications/bfrs-in-toys-2017
 
Komentarze